Skip to content Skip to footer

ISBN pentru edituri

Centrul Național ISBN acordă seturi de coduri ISBN pentru fiecare editură înregistrată. La rândul său, editura are dreptul și responsabilitatea de a acorda cod ISBN pentru identificarea fiecărei publicații pe care o editează și pe care va menționa numele, oficial și unic al editurii.

Înainte de acordarea codului ISBN, editura va verifica îndeplinirea criteriilor de acordare a codului ISBN, în conformitate cu Criterii ISBN . Editura va acorda codul ISBN cu respectarea setului de Reguli ISBN- carte tipărită , respectiv Reguli ISBN – carte electronică .

Solicitarea unei noi serii de coduri ISBN se face atunci când au fost epuizate codurile primite anterior, astfel:

Centrul Național ISBN și Centrul Național CIP verifică: modul de utilizare a codurilor ISBN, participarea la Programul CIP, datele de contact ale editurii, modul de acordarea a codurilor ISBN, tipologia documentară identificată prin codurile ISBN, stadiul lucrărilor, perioada de utilizare a seriei respective de coduri ISBN. În cazul în care Lista codurilor ISBN utilizate este incompletă sau utilizarea codurilor ISBN se dovedește a fi incorectă, Centrul Naţional ISBN va notifica editura, prin e-mail, iar procedura de acordare de noi coduri ISBN va fi suspendată până la remedierea situaţiei;

  • după validarea Listei codurilor ISBN utilizate, Centrul Național ISBN transmite editurii, prin e-mail, noua serie de coduri ISBN.

Întocmirea corectă a Listei codurilor ISBN utilizate, cu date reale și complete pentru toate rubricile va permite Centrului Național ISBN să transmită noile coduri ISBN în cel mai scurt timp posibil!

Termenul de soluționare a solicitărilor corecte și complete este de maxim 5 zile lucrătoare, dar se are în vedere transmiterea cu celeritate a seturilor de coduri ISBN solicitate. 

NOTĂ:

  • Centrul Naţional ISBN acordă editurilor, la cerere, coduri ISBN, în serii de câte 10 coduri, maxim 50 de coduri / solicitare. Numărul de coduri ISBN solicitate trebuie să fie în concordanţă cu numărul de titluri din planul editorial și/sau cu ritmul de folosire a codurilor ISBN. Centrul Național ISBN are decizia finală asupra numărului de coduri ISBN (între 10 și 50) ce poate fi atribuit la solicitarea unei edituri, fiind responsabil de gestionarea corectă și judicioasă a codurilor ISBN din portofoliul național.
  • În cazul în care Lista codurilor ISBN utilizate conţine titluri publicate sub pseudonim este necesară completarea ambelor nume, pseudonim şi nume real al autorului. 
  • Nu se pot acorda noi seturi de coduri ISBN în situaţia în care toate titlurile din lista anterioară (max. 50 de titluri) sunt încă în curs de publicare, la momentul solicitării de noi coduri.

 

Centrul Naţional ISBN monitorizează modul de utilizare a codurilor ISBN și a denumirii editurii și poate lua măsura schimbării procedurii de acordarea a codurilor ISBN pentru edituri:

– când se constată erori repetate în modul de utilizare a codurilor ISBN şi/sau a denumirii editurii;

– când editorul împiedică colectarea corectă, completă şi la termen a metadatelor aferente titlurilor identificate prin codurile ISBN utilizate (ex. neparticiparea la Programul CIP, lipsa URL-urilor pentru publicatiile online sau pentru cele tipărite la cerere, etc.). 

Schimbarea procedurii de acordare a codurilor ISBN va fi aplicată numai după ce erorile constatate au fost semnalate editorului, însoțite de modalităţile de remediere. Centrul Naţional ISBN va notifica editorul, prin e-mail, în legătură cu schimbarea procedurii de acordare a codurilor ISBN. 

Editura nu va mai primi serii de coduri ISBN, în avans, ci va primi, la cerere, cod ISBN pentru fiecare titlu în curs de publicare. Acordarea de coduri ISBN individuale pentru edituri se va face pe o perioadă limitată de 6 luni – 1 an, după care activitatea editorială va fi reevaluată. În perioada de monitorizare, nu se mai acordă servicii în regim de urgență.

În cazuri excepționale și bine întemeiate, Centrul Național ISBN, cu acordul Agenției Internaționale ISBN poate sista accesul la serviciile ISBN.

Întrebări frecvente despre ISBN

Nu. Acordarea codului ISBN pentru un titlu de carte nu conferă exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului cărţii. Pentru protejarea denumirii editurii este necesară înregistrarea mărcii la O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

Codul ISBN este întotdeauna acordat editorului (sau după caz autorului) şi nu tipografului sau unor terțe persoane. Centrul Național ISBN are competențe în identificarea publicațiilor ce apar pe teritoriul României, editate fie de edituri înregistrate în România, fie în cazul editării ocazionale, de autori cu reședința în România.

Pentru cărțile realizate în cadrul editurilor, codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu în cadrul descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a. Pentru cărțile editate ocazional, pentru care nu se realizează descriere CIP, codul ISBN se tipărește pe verso paginii de titlu și pe coperta a IV-a.

Există mai multe feluri de greşeli: inversarea cifrelor, cifre în plus, cifre mai puţine, o cifră greşită, atribuirea aceluiaşi ISBN şi pentru ediţia nouă, lipsa ISBN-ului pentru partea generală a unei lucrări în mai multe volume, păstrarea aceluiaşi ISBN pentru un caiet de exerciţii atunci când acesta este însoţit şi de un manual, atribuirea unui ISBN acordat altui editor, etc. Toate aceste greşeli dăunează identificării documentului.
Dacă nu se poate corecta codul ISBN în timp util, ar trebui cel puţin să se semnaleze greşeala inserând o erată în document.
Dacă nici acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISBN corect.
Va fi contactat Centrul Naţional ISBN.
În nici un caz editorii nu vor crea singuri coduri ISBN.
Da.
-în cazul în care o monografie face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
-în cazul în care un document conţine o parte monografică şi o alta muzicală (ex. partituri), aceasta va avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică partea monografică şi un cod ISMN care identifică partea muzicală.
Codul EAN 13 poate fi generat pe baza codului ISBN.
Un cod de bare nu este un cod ISBN şi nici un cod ISBN nu este un cod de bare.
Codul ISBN acordat unui produs nu certifică faptul că acel produs este o “carte”. 
Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi nu protejează dreptul de autor asupra unei lucrări.

Nu. Acordarea codului de identificare a unui document se face în urma analizei tipologiei documentului prezentat, a informaţiilor furnizate de editori şi a criteriilor de eligibilitate în vigoare. Este responsabilitatea Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare document, în concordanţă cu normele şi standardele în vigoare.

Nu. Codul ISBN are rol de identificare și se acordă numai documentelor eligibile, ce urmează a fi publicate și distribuite publicului larg.

Cartea poate fi identificată prin cod ISBN, nu și celelalte produse (jucării, produse alimentare, băuturi etc).

Centrul Român ISBN poate acorda coduri ISBN numai editurilor înregistrate pe teritoriul României sau cetățenilor români, rezidenți în România. Pe publicația respectivă trebuie precizat locul publicării – o localitate din România.

Sunt identificate prin cod ISBN acele publicații tipărite la cerere, care întrunesc criteriile de eligibilitate. Codul ISBN va fi mentionat în cadrul metadatelor prin care este promovată publicația, dar și pe coperta publicației tipărite la comandă. Publicațiile tipărite la cerere sunt publicații tipărite și se supun prevederilor Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal.

Dacă lucrarea este publicată printr-o editură, codul ISBN va fi acordat de aceasta, din portofoliul propriu. Autorii care realizează publicații în regie proprie vor solicita Centrului Național ISBN, cod ISBN ocazional. 

Se poate face transferul unei edituri între două structuri. Transferul se face pe baza unui set de documente. În structura care preia editura nu poate exista o altă editură înregistrată. Pentru detalii este necesar să contactați Centrul Național ISBN.
Da. Pentru informații corespunzătoare fiecărui caz în parte este necesar să contactați Centrul Național ISBN.
Se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare etc), cu apariţie unică, titlu diferit la fiecare apariţie, fără elemente de numerotare, periodicitate sau continuitate sub acelaşi titlu.
Nu se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare, etc), cu apariţie periodică, sub acelaşi titlu, pe o perioadă de timp nelimitată, cu elemente de numerotare. Pentru acest caz se folosește identificarea prin cod ISSN.
În cazul în care un volum conţinând lucrările unei manifestări ştiinţifice face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza paginii de titlu şi a informaţiilor furnizate de editori în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător.