Skip to content Skip to footer

Biblioteca Casei Corpului Didactic ”Spiru Haret”, Iaşi

Biblioteca Casei Corpului Didactic ”Spiru Haret”, Iaşi
Tip biblioteca
Casa Corpului Diactic
Website
www.ccdis.ro
Cod ISIL
Director
asist. univ. dr. Elena Simona Vânceanu
Persoana de contact
Prof. Laura Pascariu, documentarist – laura_andrei2004@yahoo.com – 0740202731
Anul infiintarii
1971
Istoric
Biblioteca Casei Corpului Didactic Iaşi este o bibliotecă pedagogică de drept public, fără personalitate juridică, ce îndeplineşte funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, de coordonare şi îndrumare metodologică a bibliotecilor şcolare din reţeaua judeţeană. Biblioteca se adresează şi studenţilor interesaţi să îmbrăţişeze cariera didactică. Casa Corpului Didactic Iaşi a fost înfiinţată în baza deciziei nr. 262 din 31 mai 1971 a Consiliului Popular al Judeţului Iaşi – Comitetul Executiv, cu sediul în Iaşi, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, unitate cu personalitate juridică şi subordonată C.P.J. Iaşi, respectiv Inspectoratului Şcolar judeţean Iaşi ca ordonator de credite terţiar. În primii ani s-a acordat o atenţie deosebită organizării unei biblioteci proprii. In primul rând a fost nevoie de amenajarea uneia, apoi de achiziţii de cărţi şi de alcătuirea în final de fişe bibliografice. Aceasta s-a dezvoltat, în primul rând, prin donaţii importante de carte de la şcoli din judeţul Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Sindicatul Învăţământului ş.a. Spaţiul alocat bibliotecii era de 70 m.p. şi sălii de lectură de 120 m.p. Încă de la început a fost angajată o bibliotecară cu normă întreagă, care a gestionat biblioteca casei corpului didactic de la înfiinţare până în anul 1990, când a fost transferată pe postul de expert instructor principal. În anul 1972 Casa Corpului Didactic Iaşi deţinea un număr de 36 de abonamente la publicaţii din multiple domenii ale cunoaşterii (ex. Contemporanul, Romînia Liberă, Forum, Muzica, Gazeta matematică seria A, Studii şi cercetări lincvistice, Tribuna şcolii, Revista de filozofie, Revista de psihologie, Magazin istoric, Ateneu, Familia, Natura, Terra, Învăţământul profesional şi tehnic, etc. ). La sfârşitul anului 1983 Casa Personalului Didactic Iaşi se mută în sediul nou din strada Octav Botez nr. 2A, unde funcţionează şi în prezent. Cu ocazia inventarului realizat aflăm cu biblioteca deţinea 22.231 volume. In anul 1986, când Casele Corpului Didactic au fost desfiinţate printr-o simplă notă telefonică, biblioteca C.C.D. Iaşi împreună cu o parte dintre angajaţi au fost transferaţi la Liceul “M. Eminescu” din Iaşi, unde au funcţionat până în anul 1990. În primul an după reînfiinţare, biblioteca a funcţionat în incinta fostului sediu din str. Nicolae Bălcescu nr. 26. Abia în luna februarie 1991 a fost mutată în sediul din str. Octav Botez nr. 2A, unde se desfăşura activitatea Casei Corpului Didactic. Odată cu schimbarea sediului s-a efectuat inventarierea şi predarea – primirea bibliotecii Casei Corpului Didactic Iaşi. Noile bibliotecare au primit toate documentele existente în bibliotecă (10 registre inventare, registrul de mişcare a fondului, toate specificaţiile intrărilor în gestiune din 1972 şi până în acel moment, toate documentele de ieşire a publicaţiilor din gestiune, fişele cititorilor restanţieri, anexele privind efectuarea inventarului, cheile de la sala de lectură şi de la depozite, dosarul respectivului inventar). La predarea – primirea gestiunii bibliotecii existau 22.860 de volume în valoare de 327.649,90 lei Începând cu anul 1999, Casa Corpului Didactic Iaşi s-a implicat în proiecte naţionale şi internaţionale. Un proiect important pentru instituţia noastă a fost „Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat” care a avut ca finalitate înfiinţarea de Centre de Documentare şi Informare, spaţii în care elevii, cadrele didactice şi membrii comunităţii trebuiau sa aibă acces nemijlocit la informaţie (cărţi, publicaţii seriale, mijloace multimedia, calculatoare conectate la Internet). Primele şase C.D.I.-uri din judeţul Iaşi s-au înfiinţat în decembrie 2003, din fonduri proprii şi din donaţii. În momentul de faţă Casa Corpului Didactic coordonează un număr de 31 de astfel de Centre de Documentare şi Informare, din care 24 create cu fonduri primite de la Ministerul Educaţiei în perioada 2006 – 2009. În toamna anului 2009 biblioteca Casei Corpului Didactic a fost reorganizată ţinându-se cont de faptul că bibliotecile moderne trebuie să asigure utilizatorilor un circuit facil şi că mobilierul trebuie să permită accesul liber la raft al acestora, acestea semănând tot mai mult cu Centrele de Documentare şi Informare. În cadrul bibliotecii funcţionează un bibliotecar, coordonator al bibliotecilor şcolare din întreg judeţul Iaşi şi un documentarist care coordonează activitatea Centrelor de Documentare şi Informare din judeţ. Ca for metodologic al bibliotecilor şcolare, biblioteca C.C.D. asigură acestora asistenţă de specialitate în domeniul biblioteconomiei si informării documentare. În anul şcolar 2009 – 2010 bibliotecarii şcolari au la dispoziţie un număr de şapte cursuri de perfecţionare, pe tematici diferite (Managementul structurii info-documentare , Proiectul cultural educaţional in unităţile şcolare, Marketing in domeniul infodocumentar, Managementul informaţiei in structuri infodocumentare, Prelucrarea informatizată a informaţiei, Valorificarea informaţiei din colecţiile biblioteci/centrului de informare şi documentare , Inovaţie pedagogică prin centrul de documentare si informare). În prezent, fondul bibliotecii este de 38.000 de volume şi cuprinde în principal carte pedagogică, psihopedagogică, metodici pentru diferite obiecte. La biblioteca Casei Corpului Didactic se găsesc programele şcolare, planurile de învăţământ, programele de titularizare şi de obţinerea a gradelor didactice, cât şi ghiduri metodologice în sprijinul desfăşurării activităţii cadrelor didactice. La sala de lectură, pot fi consultate „Tribuna învăţământului”, revista „Biblioteca”, „Monitorul Oficial”, precum şi documente trimise de la casele corpului didactic din ţară şi de la Ministerul Educaţiei (Şcoala la răscruce, Educaţie pentru sănătate, Asigurarea calităţii în educaţie etc.).
Informatii colectii
Carte românească : 34593 vol. Carte străină : 3500 vol. Periodice româneşti : 2128 Colecţii audio video : 25
Adresa
Str Octav Botez, nr. 2A, Iaşi
Judet
Iasi
Telefon
0232/210424
Fax
0232/267731
Email
ccdiasi@gmail.com
Filiale
Program functionare
Luni – vineri: 8.00 – 16.00
Acces
Categorii de utilizatori: cadre didactice şi didactic auxiliare, studenţi, elevi Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: carte de identitate CONSULTAREA DOCUMENTELOR: Sala de lectură : da Împrumut la domiciliu : da Împrumut interbibliotecar : da SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR: Referinţe bibliografice : da Bibliografii : da Acces internet : nu Altele : trimiterea materialelor către utilizatori prin email (bibliografii, programe pentru obţinerea gradelor didactice, programe şcolare şi alte materiale cu acces liber)
Pagină Facebook/Blog