Skip to content Skip to footer

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Judeţului Dolj

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Judeţului Dolj
Tip biblioteca
Casa Corpului Diactic
Website
www.ccddj.ro
Cod ISIL
Director
prof. dr. Oana Lavinia Zaharie
Persoana de contact
Roxana Știrbu, bibliotecar
Anul infiintarii
1972
Istoric
Casa Corpului Didactic a fost înfiinţată în anul 1972, la Craiova, având sediul temporar la Şcoala Nr. 21 Craiova şi funcţionând, la momentul respectiv, cu următoarea încadrare de personal: director onorific, documentarist, bibliotecar şi secretar, beneficiind ulterior de spaţii care au asigurat condiţii pentru funcţionare. Până în anul 1980, principalele activităţi ale instituţiei au constat în: • asigurarea fondului de carte şi a fişierelor de documentare pentru cadrele didactice de toate specialităţile, în problemele legate de învăţământ, de către biblioteca specializată a CCD Dolj şi cabinetul de documentare; • asigurarea, la cerere, a bibliografiilor adnotate, orientative, selective sau exhaustive, pentru orice problemă didactică, metodică sau de specialitate, prin colaborarea cu Biblioteca Centrală Pedagogică; • publicarea buletinelor informative periodice sau a ghidurilor metodice şi difuzarea lor în şcoli; • tipărirea anuală a revistei proprii – “Din viaţa şcolii Doljului”; • tipărirea anuală a ghidurilor de orientare școlară şi profesională; • achiziţionarea buletinelor informative ale celorlalte Case ale Corpului Didactic şi punerea acestora la dispoziţia cadrelor didactice doljene, după fişarea adnotată a acestor buletine. Între anii 1973-1980 a înființat cenaclul literar al cadrelor didactice “Alexandru Macedonski” ale cărui producții literare s-au publicat in volumele “Arborii timpului”. În perioada octombrie 1986 – începutul anului 1990, la nivelul ţării fiecare instituţie a Casei Corpului Didactic a fost desfiinţată. În luna ianuarie 1990 s-a decis reînfiinţarea Casei Corpului Didactic Dolj, continuându-se vechile tradiții benefice demersului educaţional. După anul 1990, CCD Dolj a proiectat, elaborat şi desfăşurat programe de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, oferind tematici alternative şi un nou cadru de desfăşurare a formării continue în vederea eficientizării demersului didactic. Pe fondul unei activităţi deosebite, graţie unui renumit specialist în pedagogie-profesor doctor Elena Joiţa, director al instituţiei – CCD Dolj a devenit Centru Metodologic, beneficiind astfel de dotări finanţate de către Banca Mondială. Prin prisma acestor avantaje, mai ales materiale, CCD Dolj a desfăşurat în perioada 1996-2001 numeroase programe de formare continuă la care au participat peste 4700 de cadre didactice. Un colectiv mic, dar inimos, a desfăşurat numeroase activităţi compatibile cu funcţiile C.C.D. (în anul școlar 2001 – 2003 s-au organizat şi desfăşurat 28 tipuri de curs, care au cuprins 3300 cursanţi precum şi peste 60 activităţi metodice, culturale, ştiinţifice), străduindu-se să creeze punţi inteligente între şcoala veche şi şcoala modernă a învăţării active, multisenzoriale. În prezent, Casa Corpului Didactic Dolj funcționează (din anul 2007), într-un spaţiu alocat în sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Dolj (strada Ion Maiorescu,nr.6) şi beneficiază de: bibliotecă , sală de lectură, cabinet multimedia, laborator de informatică, sală multifuncţională pentru utilizarea dotărilor, doua birouri pentru metodişti, birou contabilitate, birou director. Pe aceeaşi linie de continuitate, prin contribuţia Casei Corpului Didactic Dolj s-au derulat în anul şcolar 2009-2010 programe acreditate şi avizate în număr de 20, la care au participat 1201 de formabili. În anul 2010-2011 s-au desfăşurat 32 de programe de formare continuă în cadrul cărora s-au format 1225 de cursanţi. În acord cu noile politici educaționale, activităţile C.C.D. Dolj sunt extinse şi multiplicate prin cele 5 filiale ale sale şi prin centrele de documentare şi informare, care deservesc comunităţile locale în probleme de educaţie a adulţilor. Editura Collegial stă la dispoziţia colegilor din învăţământ, ca şi a tuturor celor interesaţi, pentru editarea de lucrări şi volume. Casa Corpului Didactic urmăreşte formarea continuă a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar printr-o ofertă variată de cursuri şi crearea unui climat de muncă stimulativ prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în vederea facilitării dezvoltării personale şi profesionale. Prin promovarea unui parteneriat deschis si flexibil si asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale se doreşte oferirea unui model de progres educațional, generator de cadre didactice competente, capabile să asigure creşterea calităţii educaţiei. Casa Corpului Didactic este o unitate de prestigiu a învăţământului din județul Dolj a cărei misiune este de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învățământul preuniversitar, de a promova inovaţia printr-o atenţie mărită acordată implementării noilor politici educaţionale şi prin creşterea calităţii programelor de formare continuă adresate personalului didactic şi didactic auxiliar. Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic Dolj se constituie într-un promotor al schimbării, real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar doljean în contextul european. La nivelul instituţiei sunt întrunite şi aplicate principiile calităţii, recunoscute prin acordarea la 6 aprilie 2011 a certificatului ISO 9001:2008. În acord cu Legea educaţiei naţionale nr 1/2011, Casa Corpului Didactic Dolj îşi construieşte noile strategii de asigurare a resurselor şi asistenţei educaţionale şi manageriale pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din judeţul Dolj. Casa Corpului Didactic Dolj este un centru activ şi inovativ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj. Prin promovarea unui parteneriat deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cadre didactice competente, capabile să asigure creşterea calităţii educaţiei. Casa Corpului Didactic este o unitate de prestigiu a învăţământului din judeţul Dolj a cărei misiune este de a asigura cadrul propice pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, de a promova inovaţia printr-o atenţie mărită acordată implementării noilor politici educaţionale şi prin creşterea calităţii programelor de dezvoltare profesională adresate personalului didactic şi didactic auxiliar. În cadrul CCD Dolj, cultura organizaţională este caracterizată prin cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, libertate de exprimare, receptivitate la nou şi creativitate, implicare, participare şi dorinţă de afirmare. Managementul practicat este unul de tip participativ, reglementat de norme şi reguli specificate în Regulamentul de ordine interioară şi în climatul instituţiei, care este deschis şi bazat pe angajarea membrilor instituţiei în activităţi care aduc satisfacţii personale şi instituţionale. Relaţiile interpersonale se bazează pe colaborare, deschidere şi comunicare.
Informatii colectii
Total documente: 2.453 u.b. din care: – carte românească: 2183 u.b. – carte străină: 99 u.b. Baze de date (carte pedagogică, metodica și de specialitate, colecții de reviste)
Adresa
200762, Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova
Judet
Dolj
Telefon
0251/421.159
Fax
0251/595.174
Email
ccddolj@gmail.com
Filiale
Program functionare
Luni – vineri: 08.00 – 16.00
Acces
Servicii: – referinţe bibliografice – bibliografii – acces internet – copiere – scanare – împrumut la domiciliu – împrumut interbibliotecar Sala de lectură
Pagină Facebook/Blog